Vietnamese English China

Sợi MELANGE

Sợi CD 30/1

Giá: 68.000đ

Sợi CD 32/1

Giá: 61.800đ

Sợi CD 16/1

Giá: 56.000đ

Sợi CD 20/1

Giá: 60.000đ

Sợi CM20/1

Giá: 70.000đ

Sợi CM30/1

Giá: 72.500đ

Sợi CM40/1

Giá: 85.000đ

Sợi CM 10/1

Giá: 49.500đ

Sợi CVC 30/1

Giá: 66.000đ

Sợi CVC 32/1

Giá: 58.800đ

Sợi CVC 36/1

Giá: 60.800đ

Sợi CVC 40/1

Giá: 69.500đ

Sợi DTY 50/24

Giá: 40.500đ

Sợi DTY 75/36

Giá: 37.500đ

Sợi DTY 100/36

Giá: 35.500đ
ĐỐi TÁC