Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)简体中文

Product detail
Sợi PE
Price: VND.
Product detail :
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Ne 20/2 Ne 30/2 Ne 40/2  - - - Chi số thiết kế: 20/2 30/2 40/2 - - - Sai lệch chi số Δn (%): ± 1.50 ± 1.50 ± 1.50 - - - Hệ số biến sai chi số CVn (%): P(G) Hệ số biến sai độ bền CVp (%): Độ không đều Uster Độ không đều U (%): ố biến sai độ không đều CVm (%): - Điểm mỏng Thins (-50%) (Thins/km) 0 3 9 - - - Điểm dày Thicks (+50%) (Thicks/km)
Other products: